Všeobecné podmínky pro registraci a užívání zpravodajského portálu:

Provozovatelem zpravodajského portálu umístěného na webových stránkách www.realitni.zpravy.cz je společnost LEXXUS a.s., IČO: 262 08 024 sídlem: V Celnici 1040/5, Praha 1 (dále jen „provozovatel“).

  • Registrace a užívání zpravodajského portálu se řídí těmito podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv měnit. Změna podmínek bude účinná dnem jejich zveřejnění. Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo zpravodajský portál kdykoliv zrušit.
  • Podmínkou vkládání zpráv na zpravodajský portál je registrace uživatele prostřednictvím formuláře umístěného na adrese: http://realitni-zpravy.cz/registrace. Registrace je zdarma. Registrovat se a vkládat zprávy může pouze osoba, která provádí developerskou činnost v oblasti nemovitostí (dále jen „uživatel“). Pro úspěšnou registraci je třeba do registračního formuláře uvést následující údaje: název subjektu, jméno kontaktní osoby, emailová adresa a heslo. Uživatel se zavazuje nahlásit provozovateli změnu těchto údajů. Registrací prostřednictvím formuláře uživatel souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo registraci uživatele kdykoliv zrušit či mu na určitou dobu zakázat přístup k uživatelskému účtu.
  • Uživatel nesmí vkládat na zpravodajský portál takové příspěvky, kterými by docházelo k porušování právních předpisů České republiky. Příspěvky nesmí vyzývat k národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti. Uživatel nesmí vkládat příspěvky záměrně lživé. Zakázány jsou příspěvky, které by obsahovaly vulgární výrazy, urážky, pomluvy. Vkládat nelze příspěvky, kterými by docházelo k porušování autorských práv, práv souvisejících s právem autorským, průmyslových práv či kterými by docházelo k zásahu do práva na ochranu osobnosti fyzických osob. Příspěvky nesmí rovněž porušovat právo právnické osoby na ochranu jejího názvu, pověsti a soukromí. Příspěvky se nesmí obsahově odchylovat od tematiky zpravodajského portálu.
  • Provozovatel není povinen
  1. a) dohlížet na obsah jimi přenášených nebo ukládaných informací,
  2. b) aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Provozovatel nemůže zasáhnout do obsahu příspěvku. Provozovatel neodpovídá za pravdivost v příspěvku uvedených tvrzení. Provozovatel si však vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda příspěvek uživatele bude na zpravodajském portálu publikován. Provozovatel je oprávněn smazat kterýkoliv příspěvek, který dle jeho uvážení nebude v souladu s těmito pravidly zpravodajského portálu.

  • Uživatel má právo kdykoliv požádat o zrušení svého zaregistrovaného účtu. Provozovatel je povinen takové žádosti uživatele vyhovět.
  • Uživatel tímto souhlasí, aby provozovatel a společnosti, které provozovatel ovládá či které ovládají provozovatele, zpracovávali osobní údaje poskytované uživatelem v rámci registrace, a to za účelem vedení zpravodajského portálu a pro marketingové účely. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu. Uživatel má v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu. Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost uživatele shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

V Praze dne 29. 1. 2016

LEXXUS a.s.
IČ: 26208024
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6809